هرچه مرتبط است با ‘ابسال’


در نماد آبسال به …

ابسال در این قیمت که ...

تحلیل بنیادی ابسال


ابسال در این …

پوشش سود بد نیست ولی خیلی هم جالب نیست....

در نماد آبسال …

سهم را در قیمت های ...

معجزه ابسال …

چند باری روی ابسال تاکید داشتیم ....

در نماد ابسال …

ما فقط مختصات سهم را بیان می کنیم ....