هرچه مرتبط است با ‘باما’


فاسمین و باما …

برای نوسان و البته ...

فاسمین و باما …

گزارش های فاسمین و باما هم بد نبود ولی...

تحلیل بنیادی شرکت باما (کاما)


تحلیل بنیادی باما


تحلیل تکنیکال باما


در نماد باما …

جالب است که در بازار منفی این سهم مورد ....

شرایط بازگشایی باما …

مجمع خوبی داشت ....

باما امروز را …

قیمت های منفی برای افراد صبور...

شرایط باما …

همه شاهد بودند که باما ...

تحلیل بنیادی باما


شرايط باما …

اين شركت مي تواند

در باما خبر…

شرايط خاص اين سهم با تعديل

در باما خبرها از …

در گروه روي اين سهم

در نماد باما به …

اين سهم هيچ گاه

تحلیل بنیادی باما


باما برمي گردد

در ميان مدت باما به سمت

باما در شرایطی که …

هر چند سهم جز گزینه های ...

شرایط کاما در …


بامادر حالی که …


کاما امروز با …


تعدیل اندک باما …