هرچه مرتبط است با ‘بانکی’


بانکی ها بر محور …

بانک ها در محور مذاکرات پیش قدم هستند...

بازهم بانکی و …

به قول فردوسی پور یک فوق واکنش تمام عیار....

بازهم بانکی و …

وگردش با سود خوبی به بازار می اید ولی....

در۳ نماد بانکی …

همیشه در مورد تجارت و ملت صحبت می کردیم....

در دو بانکی …

می تواند در کل گروه موثر باشد....

در دو بانکی …

گزینه های بدی نیستند ....

این سهم بانکی …

این گروه با توجه به خبرهای رسیده ....