هرچه مرتبط است با ‘باهنر’


شرایط باهنر به …

روز دوشنبه بود که سیگنال تکنیکالی از نوسان....

در نماد باهنر …

این روزها این سهم صف خرید است ...

در نماد باهنر …

انتظار ها از تعدیل جدی بود ولی ...

بازگشایی باهنر …

فقط با دید چند درصد و چند روزه ...

باهنر مي آيد …

بازي سنگين نوسان ...

بازدهي باهنر با …

با رفتن به مجمع

باهنر در حالي با …

سهم كمي

فباهنر در …

اما ممكن است در اثر

مس باهنر در حالی …

در صورتی که امروز با قیمت ...

مس باهنر با …

در این شرایط بازگشایی با قیمت...

شرایط باهنر با …


در نماد فباهنر با …