هرچه مرتبط است با ‘بمپنا’


امروزمپنا و بمپنا …

افزایش سرمایه به داد این شرکت می رسد....

در این دو شرکت …

به نظر حجم معاملات در دو شرکت....

در این دو سهم …

باید دید مان را نسبت به رمپنا و بمپنا تغییر دهیم....

بمپنا در این …

با این گزارش سهم ...

بمپنا در شرایطی که …

مپنا به مجمع می رود ...

در نماد بمپنا …

مجمع دیروز شرکت حاشیه زیادی داشت ....

در نماد بمپنا …

در مواردی که با این سهم ...

در این دو نماد …

امروز عرضه اولیه داریم ...

نگاهی به نمودار بمپنا


در رمپنا و بمپنا …

به نظر اگر قرار بر مثبت بودن باشد...

امروز بمپنا با …

به زودي باز مي شود ...

در نماد بمپنا

7 تا10 ميليون سهم ديگر ...

در نماد بمپنا …

عجله نكنيد ...!!