هرچه مرتبط است با ‘بمپنا .رمپنا’


بمپنا و رمپنا دربازار …

جو عدم توافق ۲ روزی سهم را ازار می دهد...