هرچه مرتبط است با ‘توریل’


در نماد توریل به …

برخی نوسان گیران روی سهم فعال شده اند....

توریل در یک …

در منفی ها حواستان به این سهم باشد....

در نماد توریل به …

یکی از گزینه های جالب بازار....

در این ۳ سهم …

ما در این قیمت ها توصیه به ورود نداریم....

در نماد توریل …

باردیگر روی توریل در حال گرفتن ...

در نماد توریل با …

امروز هر دو سهم با چالش عرضه مواجه...

در نماد توریل …

گزینه بدی نیست هر چند ....

در نماد توریل …

امروز سهم بسیاردرگیر...

در نماد توریل و وتوکا …

احتمال فروش بخشی از...

در نماد توریل …

نماد توریل کمی مشکوک است.....

شرایط توریل با …

دراین نماد با احتمال ...

در نماد توریل با …

برخی تاکید می کنند که خریدار شرکت های ...

با توریل چه کنیم …

اما توصیه ما ...

در نماد توریل …

در این سهم امروز سهامداران باید دقت کنند تا ...

شرایط امروز توریل…

امروز این سهم با تحولاتی که ...

و حالا نوبت توریل است …

پیش بینی از روند آتی و ...