هرچه مرتبط است با ‘تکمبا’


تکمبا هم به…

با این اطلاعیه شفاف سازی که شرکت ها می دهند....

شرایط تکمبا …

چند وقت پیش نیز که تکمبا برای نوسان ...

تکمبا و تکنو با …

گزارش هر دو سهم بد نبود....

شرایط تکمبا در …

دیروز در مورد تکمبا نوشتیم ....

بازگشایی تکمبا در …

بازی های جالبی را می تواند داشته باشد...

تکمبا هم …

یک توصیه داریم و این که....

شرایط تکمبا در …

خبر افزایش سرمایه و مجمع این شرکت ....

تکمبا با این …

قبل از مجمع فروشنده سهم باشید ....

در نماد تکمبا …

شرایط سهم رفته رفته بهتر می شود اما ....

بازگشایی تکمبا …

این شرکت زیان خود را...