هرچه مرتبط است با ‘حکشتی’


تحلیل تکنیکال کشتیرانی ایران


حکشتی در مسیر …

حکشتی امروز برای مجمع می رود

حکشتی را به …

به نظر تحولات مثبتی در راه است....

حکشتی و حخزر به …

این خبرخوبی برای حخزر و حکشتی است....

در نماد حکشتی…

حکشتی به بازار می اید در حالی که....

حکشتی در شرایطی …

فقط با دید بلند مدت و با این دو شرط ...

در نماد حکشتی …

اگر امید به بهبود داشته باشیم ....

در نماد حکشتی با …

کم کم حکشتی نیز رو می اید ..

حکشتی با این خبر …

با این خبر سهم ...

در حخزر و حکشتی …

فعلاً سود محور نیست ...

حکشتی با خبر …

گزینه بدی نیست چرا که...

شرايط حكشتي …

اگر به خاطر داشته باشيد ....

در نماد حکشتی …

البته ممکن است در قیمت

حکشتی امروز در …

در این سهم بازگشایی با ...

در نماد حکشتی …

در این شرایط امروز اگر...

در نماد حکشتی …

حکشتی با شرایط امروز

نکته ای در مورد حکشتی …

حکشتی و این سهم در ...

حشکتی در بازار امروز …


حکشتی و 2 ریال سود !