هرچه مرتبط است با ‘دو شرکت’


دراین دو شرکت …

ونفت را امروز بد جوری عرضه کردند....