هرچه مرتبط است با ‘وامید’


در این دو شرکت …

برای نوسان گیری و البته دید میان مدت تر....

در نماد وامید …

یکی از سهم های جالب بازار وامید است....

وامید را هم …

کوتاه مدت ها این سهم را فراموش کنند....

در نماد امید …

در این شرایط است که قیمت ...

در نماد وامید …

امید در حال درجا زدن است...

وامید در مجمع …

این هم برای میان مدت ها ...

امید بازمی گردد …

قابلیت های خوبی برای یک سرمایه گذاری....

واميد در شرايطي كه …

بازدهي نرمال و منطقي را نصيب بازار ...

در نماد واميد …

بايد به دنبال سهم هايي رفت ...

این سه شرکت …


امید با وضعیت فعلی …

امید در شرایطی که خبر...

بازگشایی امید با …


شرایط امید با …


در نماد امید با …


در نماد امید با …


شرایط امید با …


در نماد امید …


2 خبر از امید …


بازگشایی امید با…


افزایش سرمایه امید …


در نماد امید با …


بازگشایی امید …


امید هم دست به کار شد …


حالا نوبت امید است …


سود امید با…