هرچه مرتبط است با ‘پاکشو’


پاکشو و شگل …

عاملی برای توجه به سهم است....

پاکشو در این …

در گروه شوینده ها شرایط بدی ندارند ولی...

پاکشو در این …

بی سر و صدا امسال بازدهی خوبی را....

تحلیل بنیادی پاکشو


در نمادپاکشو …

دیروز همه جا گفته شد که ...

در پاکشو با …

خبر تایید شد که ...

در پاکشو با …

از اواسط هفته قبل خبری رسیده بود که ....

شرایط پاکشو با …

مشغول جمع کردن سهام پاکشو ....

در نماد پاکشو …

گزارش پاکشو نیز اصلا جالب نبوده ...

در نماد پاکشو …

خبرهایی از گزارش بسیار مناسب ...

در نماد پاکشو …

هر چه زد به در بسته خورد ...

پاکشو در مجمع …

تحولات خوبی را در پاکو داریم و توصیه ....

درنماد های شوینده …

در شرایطی که این دو شرکت ...

شرایط پاکشو …

قیمت هایی که در ...

در پاکشو نیزبا …

تحولات مثبت و منفی در این سهم زیاد است اما ....

پاکشو در شرایط …

خبرهای خاص زیاد است

پاکشو در شرایط …

خبرهای ضد و نقیض زیاد میرسد ...

شپارس و پاکشو …

یک خبر مثبت و یک خبر منفی ...

در پاکشو می توان …

این سهم شرایط بنیادی بدی ندارد ...

تحلیل بنیادی صنعتی پاکشو


پاكشو با قيمت …

سهمي از خانواده گلرنگ...