هرچه مرتبط است با ‘گلتاش’


گلتاش با این که …

خریدش برای نگهداری و رفتن به مجمع....

گلتاش در شرایطی …

به نظر قیمت های خوبی را لمس کند ...

در نماد گلتاش …

در مورد گزارش شرکت دیروز صحبت شد ...

گلتاش را با …

این سهم قرار نبود ...