تحلیل بنیادی پتروشیمی کرمانشاه

تحلیل بنیادی پتروشیمی کرمانشاه

مفروضات پیش بینی سال

1)    مقدار تولید پیش بینی شده سال 92 از تناسب زیر محاسبه شده است:

Untitled00

مقدار تولید پیش بینی شده 6% بیشتر از بودجه اعلامی می باشد. برای سال های 93 و 94 هر سال با 5% نسبت به سال قبل افزایش در نظر گرفته شده است با توجه به پروژه بازیافت دی اکسید کربن

2)    مقدار فروش با توجه به روند سال های گذشته 95% اوره تولید شده و 3% آمونیاک تولید شده در سال مورد نظر می باشد.

پرتفوی مشتریان اوره را بر اساس عملکرد 6 ماهه اول سال 92 در نظر گرفته شده است به شرح ذیل می باشد:

اوره صادراتی

61%

اوره داخلی (خدمات حمایت کشاورزی)

31%

اوره داخلی سایر شرکت ها

8%

3)    نرخ فروش اوره صادراتی در سال 92 با توجه به عملکرد 6 ماهه اول و روند قیمت جهانی اوره 340 دلار در نظر گرفته شده است و نرخ تسعیر ارز  را 30000 ریال  و نرخ ریالی برای سال های 93 و 94 هر سال 10% نسبت به سال قبل افزایش داده شده است.

نرخ فروش اوره داخلی در سال 92 بر اساس نرخ بودجه در نظر گرفته شده است و سال های بعد را با توجه به نرخ تورم 20% افزایش نسبت به سال قبل محاسبه شده است.

4)    مقدار مواد اولیه مورد نیاز بر اساس مقدار تولید پیش بینی شده بر آورد شده است

5)    نرخ گاز بر اساس سه سناریو برآورد شده است که به شرح ذیل می باشد.

سناریوی اول

700 ریال

سناریوی دوم

1950 ریال (6.5 سنت)

سناریوی سوم

3900ریال (13 سنت)

6)    دستمزد و هزینه سربار سال 92 بر اساس بودجه بر آورد شده است و برای سال های بعد با 20% افزایش محاسبه شده اند.

7)    دیگر اقلام صورت سود (زیان) بر اساس بودجه در نظر گرفته شده است و برای سال های بعد بر اساس درصدی از فروش در نظر گرفته شده که مبنای آن بودجه اعلامی می باشد.

 پیش بینی مقدار تولید

مقدار تولید

شرح (تن)

1392/06/31

 تولید(بودجه 92)

پیش بینی کارشناس 92

پیش بینی کارشناس 93

پیش بینی کارشناس 94

اوره

      348,588

      660,000

      701,911.85

        737,007

               773,858

آمونیاک

      203,108

      386,100

       411,644.25

        432,226

               453,838

جمع

       551,696

   1,046,100

        1,113,556

      1,169,234

            1,227,696

درصد پوشش مقدار تولید

درصد پوشش مقداری

شرح (درصد)

1392/06/31

درصد اختلاف پیش بینی کارشناس با بودجه شرکت

اوره

53%

106%

آمونیاک

53%

107%

جمع

53%

106%

نسبت مقدار فروش به مقدار تولید

نسبت مقدار فروش به تولید

شرح

1392/06/31

 (بودجه 92)

پیش بینی کارشناس 92

پیش بینی کارشناس 93

پیش بینی کارشناس 94

اوره داخلی

95%

100%

95%

95%

95%

آمونیاک

3%

3%

3%

3%

3%

جمع

61%

64%

61%

61%

61%

مقدار فروش

مقدار فروش

شرح (تن)

1392/06/31

(بودجه 92)

پیش بینی کارشناس 92

پیش بینی کارشناس 93

پیش بینی کارشناس 94

اوره

      331,196

      660,000

           666,816

        700,157

               735,165

آمونیاک

          5,808

        12,540

             12,349

          12,967

                 13,615

جمع

      337,004

      672,540

           679,166

        713,124

               748,780

متوسط نرخ فروش

نرخ فروش

شرح (تن)

1392/06/31

 (بودجه  92)

پیش بینی کارشناس 92

پیش بینی کارشناس 93

پیش بینی کارشناس 94

اوره

    6,530,619

    6,966,061

        6,942,009

     7,708,211

            8,565,432

آمونیاک

    9,610,021

    9,688,676

         9,688,676

    11,626,411

          13,951,694

مبلغ فروش

مبلغ فروش

شرح (تن)

1392/06/31

 (بودجه 92)

پیش بینی کارشناس 92

پیش بینی کارشناس 93

پیش بینی کارشناس 94

اوره

    2,162,915

   4,597,600

        4,629,045

      5,396,958

6,297,005

آمونیاک

        55,815

      121,496

119649

150757

189954

جمع

    2,218,730

   4,719,096

        4,748,693

      5,547,716

6,486,960

مقدار گاز مورد نیاز

مقدار مواد اولیه

شرح

1392/06/31

پیش بینی (بودجه 92)

پیش بینی کارشناس92

پیش بینی کارشناس93

پیش بینی کارشناس94

 خوراک (مواد اولیه) گاز طبیعی

 154,734,859

      308,486,136

      317,794,156

        333,683,864

      350,368,057

 سوخت مصرفی گاز طبیعی

 100,588,919

     201,177,839

      211,862,771

       222,455,909

     233,578,705

جمع

 255,323,778

      509,663,975

      529,656,927

       556,139,773

      583,946,762

 بهای تمام شده کالای فروش رفته

سناریوی اول (نرخ گاز 700 ریال)

بهای تمام شده کالای فروش رفته

شرح

1392/06/31

پیش بینی (بودجه 92)

پیش بینی کارشناس92

پیش بینی کارشناس93

پیش بینی کارشناس94

مواد مستقیم

110,030

400,397

370,760

389,298

408,763

دستمزد

14,889

34,602

34,602

41,523

49,827

سربار

407,594

802,575

802,575

963,089

1,155,707

جمع

532,513

1,237,574

1,207,937

1,393,910

1,614,298

سناریوی دوم (نرخ گاز 1950 ریال)

بهای تمام شده کالای فروش رفته

شرح

1392/06/31

پیش بینی (بودجه 92)

پیش بینی کارشناس92

پیش بینی کارشناس93

پیش بینی کارشناس94

مواد مستقیم

110,030

400,397

1,032,831

1,084,473

1,138,696

دستمزد

14,889

34,602

34,602

41,523

49,827

سربار

407,594

802,575

802,575

963,089

1,155,707

جمع

532,513

1,237,574

1,870,008

2,089,085

2,344,231

سناریوی سوم (نرخ گاز 3900 ریال)

بهای تمام شده کالای فروش رفته

شرح

1392/06/31

پیش بینی (بودجه 92)

پیش بینی کارشناس92

پیش بینی کارشناس93

پیش بینی کارشناس94

مواد مستقیم

110,030

400,397

2,065,662

2,168,945

2,277,392

دستمزد

      14,889

34,602

  34,602

41,523

49,827

سربار

407,594

802,575

802,575

963,089

1,155,707

جمع

532,513

1,237,574

2,902,839

3,173,558

3,482,927

صورت سود(زیان) بر اساس نرخ گاز 700 ریال

شرح (میلیون ریال)

1392/06/31

پیش بینی (بودجه 92)

پیش بینی کارشناس 92

پیش بینی کارشناس 93

پیش بینی کارشناس 94

فروش

2,218,730

4,719,096

4,748,693

5,547,716

6,486,960

بهای تمام شده کالای فروش رفته

(532,513)

(1,237,574)

(1,207,937)

(1,393,910)

(1,614,298)

سود(زیان) ناخالص

1,686,217

3,481,522

3,540,757

4,153,805

4,872,662

هزینه عمومی اداری و تشکیلاتی

(180,156)

(425,743)

(425,743)

(500,499)

(585,234)

خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

721,128

831,710

831,710

977,749

1,143,284

سود(زیان) عملیاتی

2,227,189

3,887,489

3,946,724

4,631,055

5,430,712

هزینه های مالی

(272,333)

(519,448)

(519,448)

(610,657)

(714,043)

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

168,859

201,041

201,041

236,342

276,355

خالص درآمد (هزینه های) متفرقه

1,556

1,556

1,556

1,829

2,139

سود(زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته ……

2,125,271

3,570,638

3,629,873

4,258,569

4,995,162

اقلام غیرمترقبه اثرات انباشته …..

0

0

0

0

0

سود(زیان) قبل ازمالیات

2,125,271

3,570,638

3,629,873

4,258,569

4,995,162

مالیات

0

0

0

0

0

سود خالص

2,125,271

3,570,638

3,629,873

4,258,569

4,995,162

سود هر سهم

1,204

2,023

2,057

2,413

2,831

صورت سود(زیان) بر اساس نرخ گاز 1950 ریال

شرح (میلیون ریال)

1392/06/31

پیش بینی (بودجه 92)

پیش بینی کارشناس 92

پیش بینی کارشناس 93

پیش بینی کارشناس 94

فروش

2,218,730

4,719,096

4,748,693

5,547,716

6,486,960

بهای تمام شده کالای فروش رفته

(532,513)

(1,237,574)

(1,870,008)

(2,089,085)

(2,344,231)

سود(زیان) ناخالص

1,686,217

3,481,522

2,878,685

3,458,631

4,142,728

هزینه عمومی اداری و تشکیلاتی

(180,156)

(425,743)

(425,743)

(500,499)

(585,234)

خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

721,128

831,710

831,710

977,749

1,143,284

سود(زیان) عملیاتی

2,227,189

3,887,489

3,284,652

3,935,881

4,700,778

هزینه های مالی

(272,333)

(519,448)

(519,448)

(610,657)

(714,043)

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

168,859

201,041

201,041

236,342

276,355

خالص درآمد (هزینه های) متفرقه

1,556

1,556

1,556

1,829

2,139

سود(زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته ……

2,125,271

3,570,638

2,967,801

3,563,394

4,265,229

اقلام غیرمترقبه اثرات انباشته …..

0

0

0

0

0

سود(زیان) قبل ازمالیات

2,125,271

3,570,638

2,967,801

3,563,394

4,265,229

مالیات

0

0

0

0

0

سود خالص

2,125,271

3,570,638

2,967,801

3,563,394

4,265,229

سود هر سهم

1,204

2,023

1,682

2,019

2,417

صورت سود(زیان) بر اساس نرخ گاز 3900 ریال

شرح (میلیون ریال)

1392/06/31

پیش بینی (بودجه 92)

پیش بینی کارشناس 92

پیش بینی کارشناس 93

پیش بینی کارشناس 94

فروش

2,218,730

4,719,096

4,748,693

5,547,716

6,486,960

بهای تمام شده کالای فروش رفته

(532,513)

(1,237,574)

(2,902,839)

(3,173,558)

(3,482,927)

سود(زیان) ناخالص

1,686,217

3,481,522

1,845,854

2,374,158

3,004,032

هزینه عمومی اداری و تشکیلاتی

(180,156)

(425,743)

(425,743)

(500,499)

(585,234)

خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

721,128

831,710

831,710

977,749

1,143,284

سود(زیان) عملیاتی

2,227,189

3,887,489

2,251,821

2,851,408

3,562,082

هزینه های مالی

(272,333)

(519,448)

(519,448)

(610,657)

(714,043)

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

168,859

201,041

201,041

236,342

276,355

خالص درآمد (هزینه های) متفرقه

1,556

1,556

1,556

1,829

2,139

سود(زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته ……

2,125,271

3,570,638

1,934,970

2,478,922

3,126,533

اقلام غیرمترقبه اثرات انباشته …..

0

0

0

0

0

سود(زیان) قبل ازمالیات

2,125,271

3,570,638

1,934,970

2,478,922

3,126,533

مالیات

0

0

0

0

0

سود خالص

2,125,271

3,570,638

1,934,970

2,478,922

3,126,533

سود هر سهم

1,204

2,023

1,097

1,405

1,772

نگاهی به نمودار کرمانشاه در یکسال اخیر 

kerman920916

الگوی w  در نمودار بالا کاملا  مشخص می باشد 930 خط وسط این الگو بوده است قیمت پولبک به زیر 930 را نیز داشته است در شرایط فعلی انتظار داریم قیمت به مرور به سمت سقف قبلی خود یعنی 1123 تومان حرکت کند

شنبه 16 اذر 92

 

نظر بگذاريد

شما بايد وارد شويد تا بتوانيد نظر بدهيد.