گزارش بازار شنبه 19 بهمن92

گزارش بازار شنبه 19 بهمن92

خوراكي كه خطري شد!

گزارش بازار – بتاسهم –16:25  امروز شنبه ، يكي از عجيب ترين  شنبه هاي بازار بود . بازار خبر خاصي نگرفته  بود كه مثبت  باشد  و يا تغيير جهت دهد اما وضعيت  منفي و صفوف فروش سنگين  بود تا ناگهان خبر توقف نماد  پتروشيمي ها  رسيد .موضوعي كه  خيلي وقت بود در بورس در مورد  انها  و گروه  سنگ  آهن  بحث مي شد اما  حالا  به  نتيجه  رسيدند كه  بايد متوقف شوند .

اما واقعاً قصه از كجا  شروع  شد . قصه از در سود  بودن  برخي از سهامداران  آغاز شد . ازموج بي محاباي خريد سهام  . از سهم هاي كوچكي كه  باد شدند ، و پس از ان  با  يك تلنگر چنان  ريزشي در بازار رخ داده كه ديگر كسي توان  كنترل ان  را ندارد و كار به جايي رسيده است كه  براي جلوگيري از ريزش نماد ها  توقف نماد را انتخاب كرده اند كه معمولاً اخرين  راه  است  .

البته  بازي از نرخ خوراك  آغاز شد  و ضربه اي كه  پتروشيمي ها و تصميم مجلس به  بازار زد و حالا عواقب تلخ  ان  را  براي بازار شاهديم  . به  راستي اين  همه هزينه  براي چه بود ؟! نرخ خوراك  بالا  رفت اما عواقب بعد  از ان  را كسي به ان  فكر كرد . درامد دولت از ماليات در بورس يك  ششم شده ، پس فردا  فشار اوره سازها  براي افزايش قيمت كود اوره  چنان  بازخوردي خواهدداشت  كه به  زودي همه چز را تحت تاثير قرار مي دهد . اين  بازي شبيه دومينويي است  كه مجلس استارت  ان  را زده ولي ديگر از دست  همه خارج  شده است  .

به هر حال  اين  موضوع  همچنان در بازار قرباني مي گيردو  به نظر بورس به  نقطه اي رسيده  كه ناچار است  توقف نماد ها  را در پيش بگيرد و اگر فردا  يك  دو جين نماد ديگر براي اعلام  سود  سال 93 متقوف شدند  نبايد تعجب كرد  . به هر حال بازار پيچيده ايست و بسيار خاص دنبال مي شود .

جالب است كه اين گروه كل بازار را  با خود  پايين مي كشد و حاشيه هاي ان  به زودي كل بازار را فرا مي گيرد . همين حالا  كه مي نويسيم با خبر شديم  برخي صندوق ها  رو به  قيمت تعديلي در محاسبات  ارزش ذاتي اورده اند كه  ضرو زيان هاي يك  شبه  را تحميل مي كند . انصافاً بايد هر چه  سريعتر فكري به حال اين موضوع شود وگرنه  قطار اين  اخبار بازار را  با خود مي برد .

اما به هر حال  برخي هم  معتقدند  رفتن  پتروشيمي ها  به  صلاح  بازار است و منفي ها را كند مي كند اما  برخي ديگر نيز معتقدند  بستن  پتروشيمي ها  باعث مي شود  فشار روي برخي  نماد هاي ديگر افزايش يابد . روز هاي بعد بيشتر متوجه خواهيم  شد كه اثرات اين موضوع چيست اما بازاري كه  با اين حجم منفي و با  اين  شدت و سرعت  ريزشي است  خبر نمي تواند  به او كمك كند و بهتر است  شوك درماني را  شاهد  باشيم  .

البته  نظري غالب در بورس بر اين  عقيده  بود كه  دليل ريزش كل بازار پتروشيمي ها هستند و با  رفتن  انها بازار جو بهتري را  خواهد داشت و همين  بود كه  وقتي پتروشيمي ها  بسته  شد تلاش براي برگشت  برخي از شركت ها  صورت گرفت اما نتيجه اي در برنداشت  . كار بنيادي تر مشكل دارد و گفتيم  كه  بازار براي رشد به  يك  شوك  خبري قوي نياز دارد .

نماد  ها  بسته  شده اند  تا  شايد با  توقف برخي ديگر از شركت هايي كه ابهام  دارند يك موضوع  يكسره  شود .

به نظر بورس پذيرفته است كه چاره اي جز افت  بازار نيست و نمي تواند در مقابل ان  مقاومت كند اما يك سياست جالب را ممكن است  طي اين مدت در پيش داشته  باشيم . در طي مدت  پيش رو  بورس سعي مي كند هر چه ابهام منفي است از سر بازار دوركند . از سود  سال 93 شركت هاي پتروشيمي و برخي شركت هاي بزرگ گرفته تا  نرخ خوراك و سنگ اهن  و …

اين  جراحي مي تواهد  4 هزار واحد  يا  5 هزار واحد باعث افت  شاخص ها  شود  مهم ان  است كه  پس از ان  ديگر عاملي براي منفي شدن  بازار وجود ندارد و جو منفي تمام  شده ودر واقع خشاب بازار از خبرهاي منفي خالي شده است  .

در اين  شرايط قميت هاي جذاب ، گزارش هاي پيش رو و مجامع  پر سود  شركت ها عاملي براي رشد قيمت مي شود و اين  همان چيزي است كه ميتواند  زماني براي برگشت  بازار باشد  اما  اين  جراحي خون ريزي دارد  و خون  ريزي  ان هم شايد بيش از 4 هزار واحد  شود …

اما دو نظر در مورد  تكنيكاليست ها . بسياري از انها  اين كه  موج  4 بوده است  را رد كرده و اكثراً به اي بي سي بودن  بازار فكر مي كنند . برخي معقتدند كه شاخص در نقطه 80500  قطعاً يك  واكنش هايي را به روند  ريزشي نشان  داده و شاهد  برگشت هايي و يا حداقل تلاش هايي براي برگشت هستيم  اما  برخي ديگر نيز معتقدند كه اين  شاخص و اين  افت ها سنگين تراست و ما افت تا 79  هزار را  خواهيم  داشت  . البته  برخي بدبين ها  عدد 77 هزار را  نام مي برند كه  به نظر عدد  سنگيني است اما  قطعاً پس ازاين  ريزش ها  همگان  بر اين  عقيده اند كه  رشد بازار نيز شارپي خواهد بود .

اما گفتگويي خودماني با  سهامداران …

ما  را چه  شده است ؟! چرا اين  طور رفتار مي كنيم  80% كساني كه  امروز در صف فروش هستند همين چند روز پيش همين  سهم ها  را در 30% قيمت  بالاتر در صف خريد بودند . اين  صف نشيني چه  رفتاري است كه در ماه نهادينه  شده است  .فارغ از ان  دامن  زدن  به اين  شرايط است  . برخي عزيزان  حال كه خود نقدشدند و يا قصد خريد دارند  به هر قيمتي قصد پايين كشيدن بازار با هر خبري را دارند . اين  رفتار صحيح  نيست . در روزهاي اين چنيني نبايد نمك  روي زخم هم  بپاشيم . يكديگر را متهم  كنيم . اين  كشتي است كه همه در هر شرايطي در يك كشتي هستند و هر بلايي رخ  دهد  بر سر همه مي آيد .

نكته ديگر اين  است كه  برخي فكر مي كردند اگر پتروشيمي بريزد قند  رشد مي كند و يا پول سمت  ساختمان و خودرو مي رود در صورتي كه ديدند  اشتباه مي كردند و بايد بازار همگون و هم تراز رشد كند . بايد در بازار فضاي تعامل ، فضاي احترام  به هم  را  ياد  بگيريم . حداقل فرصت منفي اخير زماني براي اين  است كه در برخي رفتارها  تجديد نظر كنيم .

اما در مورد شرايط خاص به نطر برخي سهم ها تحت تاثير اين  جو مفني در قيمت هاي جذابي قرار گرفته اند . بايد دقت  كرد كه همه  ي صنايع  را  با  يك چوب نرانيم و همه چيز را  با  يك چشم  نگاه  نكنيم  شك نكنيد  اين جو هيجان  فروكش مي كند و بهتر است  با  فراغ بال و با دقت  بالا  به  دنبال  سهم هاي خوب بازار بگرديم …

اما در بازار چه خبر بود …

بازار تعريفي نداشت و در واقع  حرفي براي گفتن نداشت  . توقف پتروشيمي ها ، توقف برخي نمادها  براي سود  سال 93 و جمع  اوري و صف شدن چند باره  برخي شركت هاي بزرگ از مهم ترين رويداد ها  بود .

براي بازار فردابه نظر ميرسد فشار فروش همچنان  روي بازار باشد حتي ممكن است  برخي صندوق ها  فشار روي بازار را  بيشتر كنند اما  رفته  رفته قيمت هاي4% منفي فردا طوري مي شود كه  فروش را غير منطقي و خريد را جذاب خواهد كرد و ان گاه است  كه مي توان  به  برگشت  بازار اميد بيشتري داشت  .

در اين  بازار سرد و يخ بندان و تلخ  به  سراغ حاشيه هاي بازار برويم …

قبل از بررسي حاشيه  بازار يك توصيه دوستانه  به همه  ي عزيزان  دلسوز بازار اين  كه نگذارند سهامداران  به نقطه  جوش برسند كه  رسيدن  به اين  نقطه  جوش هر حركتي را از منطق خارج مي كند و نه در خريد و فروش و نه تصميم هاي ديگر وضعيت عقلاني حاكم نخواهد بود …

و امادر حاشيه  سياسي چه مي گذرد …

رهبري امروز در يك هشدار جدي و البته تذكري نرم به هر دو طرف عرضه انتقاد گلايه كردند . رهبرانقلاب تاکید کردند ملت، مسئولین و نخبگان وحدت خود را حفظ كنند، انتقادها منصفانه باشد، دولت چندماهی بیشتر نیست آمده، باید فرصت داد. هم منتقدین با شرح صدر رفتار كنند هم مسئولین دولتی با منتقدین با شرح صدر رفتار كنند. البته  انتقاد ها از گفتار مقامات  امريكايي نيز جدي بود .

بيشتر اظهارات خاص وندي شرمن  كه گفته  بود سبد كالا از پول ما توزيع  شد !! مورد توجه  رسانه هاست . اما در مورد خبرهاي سياسي خبرهاي بهتري هم  بود .

اما موضوعات  مهم تري نيز مطرح  شد . طی حدود دو ماه اخیر، یکی از جنجالی ترین مباحث درباره مذاکرات هسته ای ایران، احتمال وضع تحریم های جدید علیه ایران و تدوین طرحی بدین منظور در کنگره آمریکا بوده است. با این حال، روند اوضاع طی یکی دو هفته اخیر به سمتی پیش رفته که نه تنها طرح مذکور فرصت مطرح شدن در سنا را نیافته، بلکه حتی لابی صهیونیستی آمریکا نیز ناچار شده از حمایت خود از این طرح عقب نشینی کند.

مذاكرات ايران و اژانس نيز بارديگر ازسر گرفته  شد .

در سوي ديگر در حوزه  سياسي – اقتصادي روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن در گزارشی به قلم “کیم سنگوپتا” از مسابقه غربی ها برای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری در ایران خبر داد.

اما در كنار اين  خبرها مي شنويم كه پس از سفر هیات 100 نفره از شرکت های اقتصادی فرانسه به ایران به دنبال حضور شرکت های ایتالیایی در تهران که بلافاصله بعد ازتوافق ژنو انجام شد،این روزها از برنامه ریزی مدیران دهها شرکت اقتصادی آلمانی برای سفربه ایران طی روزهای آینده خبر می رسد و به نظر می آید آلمانی ها بعد از شنیدن سخنان وزیرخارجه ایران در مونیخ و برلین،دیگر نمی خواهند بیش از این در استفاده از فرصت استثنایی فراهم شده برای از سرگیری روابط با ایران، زمان را از دست داده و از رقیبان خود عقب بمانند. هیات اقتصادی آلمان متشکل از نمایندگان 27 موسسه اقتصادی،بنگاه تجاری و شرکت های تولید کننده از جمله شرکت داروسازی بایر، شرکت های صنعتی زیمنس و دایملر بنز،شرکت های لینده و BASF تولید کننده محصولات پتروشیمی، دویچه بانک و بانک تجاری ایران و اروپا و همچنین چندین شرکت خصوصی فعال در حوزه انرژی و نفت و گاز که مدیران آنها در نشست با وزیر خارجه ایران حضور داشتند، در روزهای آینده به ایران سفر خواهند کرد تا ضمن بررسی راه های توسعه و گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری باردیگر حضور خود را برای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در جزیره ثبات خاورمیانه تثبیت کنند. بعد  بازار اين  خبرها را مي شنود  و صفوف فروش باقي مي ماند !!

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از بازگشت اروپایی ها به چرخه ده شریک برتر صادراتی ایران خبرداد و گفت: حرکت به سمت کاهش تعرفه ها و پیوستن به سازمان جهانی تجارت، راهبرد جدید تجارت خارجی کشور است.

اما  يك  خبر خوب ديگر در مورد  هدفمندي بود كه  شيب ان  از سوي دولت  بسيار نرم  براي گاز و برق اعلام  شد . از سوي ديگر خبر ميرسد نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی گفت از آنجا که در تبصره هدفمندی منابع و مصارف شفاف نبود و مقدار پرداخت ‌های نقدی و غیرنقدی یارانه‌ها و چگونگی دسته‌بندی دهک‌های درآمدی مشخص نشده بود، مجلس از دولت خواست تا پایان خرداد آن را اصلاح کند.  به هر حال  اين كه هدفمندي نيز از خرداد اجرا مي شود  خبر خوبي براي بازار است .

صحبت هاي چهارشنبه شب روحاني در مورد مسير نقدينگي و بورس نيز جالب بود و به نظر ميرسد بازار كم كم  در مسير  درست  خود  گام  بر مي دارد .

اما در بازار دلار قيمت ها  روي 2965  و 55 فيكس شده و اين  خبرخوبي براي همه  فعالان  اقتصادي است كه  برنامه  ريزي كنند  كه دلار ثابت  است  .

اما وضعيت  بازارهاي جهاني با  شيب بسيار خوبي بهبود يافته  و اكثر انها  با  رشد قيمت آغازكردند . نفت بارديگر در اين  هواي سرد با  رشد مواجه  شده و بالاخره به 100  دلار رسيده است كه  البته  امروز پالايشي ها منفي بودن دو واكنش خاصي نداشتند . در فلز مس شاهد رشد تا 7197 دلار هستيم و روي در قيمت هاي 2037 و سرب در محدوده 2098 است . الومينيوم نيز در قيمت هاي 1673 معامله شد . رشد قيمت نفت خبرخوبي براي بازار است و از سوي ديگر رشد قيمت اوره  به  405 دلار رشد احتمالي 8 دلاري متانول نيز از ديگر خبرهاي خوب بازار است   اما  فعلاً همه  غايب هستند .

و اما  شاخص …

امروز شاخص روز سختي را داشت  . جمع  كردن  صف ها  براي او  يك مصيبت است و جمع  نكردنش مصيبتي ديگر اما  به هر حال  امروز شاخص با  افتي 1147 واحدي به 81066 واحد  رسيد . در بازار امروز نماد هاي فارس البته  تا قبل از توقف ، فولاد، اخابر،شبندر،وپاسار،فملي  و وپارس موثر بودند .

شاخص همه ي كف هاي حمايتي خود را  شكسته و تنها  يك  80500  باقي مانده كه  احتمالاً او را نيز مي شكند …

قيمت جذاب بانكها!

در نمادهاي بانكي اصلاح و افت قيمتي باعث رقم خوردن سطوح قيمتي جالب و جذابي در نمادهاي اين گروه ميباشد بانكهايي كه به نظر ميرسد كم كم مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته و در صورت اولين جرقه برگشت بازار شاهد صدر نشيني بانكها باشيم

بانك ملت امروز در سوطح حمايتي 260 توماني مقاومت جانانه اي از خود نشان داده و با روند متعادلتري همراه شد حقوقيها امروز حسابي از بانك ملت حمايت كردند سهمي كه ميتواند با يك تعديل مثبت از همين سطوح قيمتي برگشت روند را تجربه نمايد. البته  سهم  چند روز بيشتر مهمان ما نيست و گويا دوشنبه  بسته مي شود  و به مجمع 12% افزايش سرمايه مي رود .

سهامداران بانك صادرات همچنان در انتظار گزارش 9 ماهه اين بانك ميباشند گزارشي كه شايد با بار مثبت احتماليش روند سهم را تغيير دهد اين سهم به كف قيمتي 100 تومان نزديك شده و به نظر نميرسد افت بيشتر قيمتيش از سطوح 100 تومان توجيهي داشته باشد

بانك پارسيان در كف قيمتي 400 توماني امروز با جمع اوري سهام خوبي همراه شد جمع اوري كه عمدتا از سوي حقوقيها صورت پذيرفته و به نظر ميرسد كم كم سهم تمايل به برگشت روند قيمتي خود را داشته باشد با توجه به احتمالي قطعي شدن معامله بلوكي اين بانك و خريدش توسط كنسرسيوم ساتا و غدير ميتوان به برگشت قيمتي خوبي براي اين سهم خوشبين بود .

اين  سهم پس از اين  معامله دست نيافتني خواهد شد .

پالايشگاه ها در فكر ليدر شدن!

در بازار امروز پالايشيها با افت قيمتي و فشار فروش كمتري مواجه بودند پالايشي هايي كه با توجه به چشم انداز مثبت سال اينده اشان دل به منفي با سختي ميدهند و به نظر ميرسد منتظر بهانه اي براي صدر نشيني بازار باشند. حجم معاملات در اين نماد  به خوبي بالا  رفته و اين مي تواند نشانه خوبي براي شركت  باشد . به نظر اگر پالايشگاهي در پرتفوي خود نداريد يكي از شركت هاي اين  گروه كه  بيشتر شبندر توصيه مي شود و پس از ان  شبريز را در پرتفوي خود داشته  باشيد . البته سعي كنيد  بيش از 25% پرتفي شما نشود .

رشد قيمت نفت ، رشد نرخ دلار و عدم  كاهشي بودن  سود  سال 93 از مهم ترين مواردي است كه مي تواند  به  اين  گروه  كمك كند .

امروز پالايش نفت بندرعباس با فشار فروش كمتري همراه بود بازار هم انتظار تعديل مثبت را براي سال جاري و هم براي سال اينده سهم را دارد به نظر نميرسد افت قيمتي چنداني در انتظار اين سهم باشد اين روزها شبندر به يكي از كم ريسكترين سهام بازار تبديل شده است

امروز لاوان بر سر حمايت 2400 توماني در نوسان بود با توجه به اخبار مثبت پيرامون اين سهم پالايشي انتظار تعديل مثبت خوبي در گزارش 12 ماهه ميرود با توجه به پتانسيلهاي بنيايد اين شركت نظير افتتاح طرح بنزين سازي و معافيت پرداخت سهم صندوق توسعه ملي ميتواند سود خوبي براي اين سهم پالايشگاهي به ارمغان اورده و باعث اقبال بازار بهان شود

در نماد پالايش نفت شيراز هم شاهد نزديك شدن اين سهم به كف قيمتي 1800 توماني بوديم شراز هم با پتانسيل كاهش نرخ خريد مواد اوليه خود از بورس كالا مواجه ميباشد در صورت بروز چنين امري تحول شگرفي در سوداوري شراز ايجاد خواهد شد اين شركت فعلا در اين خصوص در حال رايزني ميباشد.

دراين  گروه  سود  سال 93 شبريز با  رشد خوبي اعلام مي شود و اين  سهم نيز مي تواند  مورد  توجه  باشد .

بارها  گفتيم در اين  گروه  شبندر و شبريز جز خوب هاي بازار هستند .

پتروشيمي ها به پاركينگ رفتند!

در بازار امروز شاهد توقف نمادهاي پتروشيمي و شركتهاي سرمايه گذاري وابسته تا مشخص شدن نهايي نتايج اثرات افزايش نرخ خواك بوديم شنيده ميشود نمادهاي اين گروه با ارائه بودجه سال 93 و مشخص شدن ابعاد افزايش نرخ خوراك بازگشايي خواهند شد.

پتروشيمي شازند امروزدر حالي با توقف نماد همراه شد كه اصلامباحث افزايش نرخ خوراك تاثيري بر اين شركت نداشته و حتي مباحث افزايش تخفيفي از سطوح 5 به 10الي 15 درصدي در اين شركت مطرح ميباشد شازندي كه پتانسيلهاي بنيادي فراواني داشته و سود سال 93 اين شركت نيز ميتواند با رشد خوبي همراه شود در گروه پتروشيمي اين شركت جز كم ريسكها طبقه بندي ميشود

در نماد غول اوره ساز بازار يعني پتروشيمي پرديس شاهد فشار فروش سنگيني بوديم افزايش نرخ خوراك به سطوح 15 سنت تاثير كاهش شديدي بر سود اين شركت ميگذارداما اكر قيمت فروش داخلي اوره ازاد شود اين اثر كاسته و اين شركت ميتواند سود بالاي 400 توماني خود را حفظ نمايد .

اما  طبق اخرين  خبرها  قرار است  طي جدولي در چند  سناريو نسبت  به  اثرات نرخ اوره  بر سود شركتها شفاف سازي را داشته  باشيم  كه همراه  با  اعلام  سود  سال 93 شركت ها خواهد بود  .

البته  گفته مي شود تلاش هايي براي ملغي كردن و يا  رشد قيمت اوره داخلي صورت  گرفته  كه كم كم  اين  افزايش نرخ  را  وارد  بازي جديدي مي كند .

حال  چهره  برخي عزيزان نماينده  كه براي حفظ منافع  كشاورز دست  به اين  تصويب زدند ديدني خواهد شد!

سيماني كه اب رفت!

در بازا امروز همچنان افت قيمتي سهام سيمانيها ادامه داشت سيمانيها اين روزها با دو تهديد مواجه ميباشند اولي اجراي گام دوم طرح تحولو دومي تسعير ارز بدهي هاي ارزي از طرف ديگر در 3 ماهه سوم هزينه مصرف مازوت به دليل هزينه حمل و نقل اين محصول با سيمانيها بوده و بازار انتظار تعديل مثبت خاصي از نمادهاي سيماني را ندارد

اموز تا حدودي از فشار فروش بر نماد سيمان غرب كاسته شده و اين سهم با اقبال بيشتري همراه شد سيمان غربي كه تقريبا به پايان روند اصلاحي خود نزديك شده و به زودي بايد شاهد برگشت روند قيمتي اين سهم باشيم سغب به دليل صادرات بالا و احتمال افزايش نرخ فروش صادراتي براي سال اينده چشم انداز بهتري در گروه سيمان دارد

صف فروش سيمان فارس و خوزستان جمع اوري نشد سفارسي كه به نظر ميرسد قيمتهاي 320-340 توماني كف قيمتيش باشد اين سهم منتظر يك خبر خوب بنيادي براي جمع اوري صف فروش خود ميباشد

سيمان كردستان به عنوان تنها شركتي كه صادرات مستقيم و ارزي دارد به دليل افت قيمت ارز د بازارهاي داخلي و كم رنگ شدن پتانسيل تعديل مثبتش با فشار فروش همراه ميباشد به نظرميرسد سكرد بايد تا سطوح قيمتي 720 تومان با اصلاح قيمتي و پي بر اي همراه شود

داروييها كم اوردند!

وعده هاي تعديل مثبت در نمادهاي اين گروه و اعلام بودجه مثبت براي سال 93 در شركتهاي اين گروه و احتمال اعلام بودجه هاي با تعديل مثبت بر اي سال 93 در بين داروييها هم نتوانسته جلوي افت قيمتي سهام اين گروه را بگيرد داروييهايي كه به نظر ميرسد كم كم به سوطح قيمتي جذابي براي خريد نزديك ميشوند

وعده تعديل مثبت 12 درصدي كيميدارو هم نتوانست اين سهم را از كمند صف فروش رهايي بخشد كيميدارويي كه با اصلاح قيمتي شديدي همراه شده شنيده ميشود سود 150 توماني هم در انتظار شركت ميباشد كه بدين ترتيب سطوح قيمتي 750-760 توماني ميتواند سطوح مناسبي براي خريد سهم باشد

البرز دارو كه در عملكرد 12 ماهه تعديل مثبت خوبي داشته و به نظر ميرسد سود خوبي را هم براي سال 93 اعلام نمايد در صورت رسيدن به سطوح قيمتي 1200 تومان براي خريد مناسب ميباشد خريدي كه با ديد ميان مدت ميتواند بازدهي معقولي به همراه داشته باشد

اما دارويي اسوه كه پتانسيل بنيادي بالايي داشته و توليدات خاص داروييش حاشيه سود خوبي ا برايش رقم زده است امروز به كف قيمتي 2800 توماني رسدي از نظر تكنيكاليستها اگر اين مف قيمتي شكسته شود افت قيمتي داسوه ادامه دار خواهد بود .

دراين  گروه وپخش  و تپيكو نيز جز سهم هاي كم  ريسكي بوده  كه  منفي فردا  انها  را  براي خريد جذاب تر خواهد كرد .

چهارگوشه بازار!

انقدر فشار فروش و صف فروش ايرانخودرو سنگين ميباشد كه هيچ سهامداري نيز علاقه اي  به جمع اوي صف فروش ليدر خودروييها ندارد .

خبر احتمال افزايش تعرفه واردات شكر براي سال 93 به سطوح 30-50 درصد نتوانست روند منفي قند پيرانشهر را بهبود ببخشد قپيرايي كه به نظر ميرسد در سطوح قيمتي 720 توماني ارام بگيرد. ايران خودرو سمنان كه در توليد خودرو پرشيا  فعال  بود گويا در هفته  گذشته واگذار شده و خانواده  گرامي كه وارد كننده  انحصاري محصولات كيا و هيوندايي است خريدار اين  مجتمع  بوده است كه  قطعاً ارزش بالايي داشته و سود خوبي براي ايران خودرو  خواهد داشت  . چابك  سازي مهم ترين  سياست  ايران خودرو  طي ماه هاي پيش روست و البته  كاهش هزينه هاي مالي كه كمر شركت را  شكسته است  . در گروه خودرو  خبرميرسد كه بحث واگذاري سهام  جدي شده است و به نظر وضعيت جالبي را  رقم  بزند .

امروز ورنا نيز متوقف شد كه  شنيده مي شود  زيان  120 ريالي را  به  سود 11 ريالي تبديل كرده است  .

خپارس امروز پر حجم  بود  اما  بي فايده . خرينگ نيز امروز متوقف شد كه  به نظر سود  سال 93 او  اثر بسزايي بر ساير قطعه  سازها  خواهد داشت.

شايعات منفي در خصوص به باطله خوردن معدن مس سرچشمه در ملي مس و جو منفي بازار باعث شد قيمتهاي 380 توماني هم در اين سهم شكسته و شاهد افت ادامه دار فملي باشيم سهمي كه در صورت برطرف شدن مشكلات صادراتيش براي سال 93 همچنان ميتواند به رشد سوداوري اميدوار باشد به خصوص اينكه در سال اينده شاهد افتتاح دو طرح كنسانتره سازي در اين شركت نيز خواهيم  بود .

در گروه  رايانه مخابرات و همراه در بازار منفي هم  خوب مقاومت  كردند و به نظر ميرسد شرايط خوبي را دارند . البته بارها  در اين مطالب همراه  را  با مخابرات  مقايسه  كرديم  كه با  توجه  به  سود  12000 ريالي سال  بعد  و تقسيم  سود 10000 ريالي در ارديبهشت قيمت هاي فعلي براي همراه  بدون  ريسك و بازدهي 3 ماهه  ان  تا حداقل  15% ارزيابي مي شود . كه  با توجه  به اين شرايط عدد جالبي است .

در گروه  بيمه بايد كم كم در قيمت هاي زير 2000 ريال  بيمه ملت  را زير نظر داشت  .

بارديگر قيمت جهاني روي از مرز 2000 گذشت. هر چند  تحولات  فروش در اين  شركت ها  متفاوت  است  اما  مي تواند در وضعيت  شركت موثر باشند . امروز فاسمين در منفي4% اش در قيمت هاي زير 900 تومان بود كه  قيمت جالبي بود  . سهمي كه  احتمالاً 1400 ريال  تقسيم  مي كند و سال  بعد  نيز كمتر از امسال  سود نخواهد داشت  و اين  يعني پي به اي زير 5! به نظر خريد با ديد  رفتن  به افزايش سرمايه و كمي صبر اتفاق خوبي باشد . خيلي از شركت ها اين  شرايط را دارند  . كچاد 7800 ريالي ، اميد  زير 4500  ، فولاد  4100 ، فخوز زير 8700 ريال ، مس 3600  ريالي  و …

در گروه  ليزينگي ها  بهتر است ولساپا و وليز را در قيمت هاي فعلي بيشتر زير نظر داشته  باشيم  هر چند  سود  سال  بعد  ولساپا با  كاهش جدي اعلام مي شود  .

بوعلي جز معدود  شركت هايي بود كه  امروز مثبت  بود و البته  جابجايي را داشت  به نظر بتواند در برگشت بازار رالي خوبي را  شاهد  باشد .

در مجموع  بازار حرفي براي گفتن نداشت و ممكن است  فردا موج توقف نماد ها  شدت  بيشتري به  خود  بگيرد . واقعاً تحمل بازار صبر زيادي را مي طلبد  و اعصابي فولادين مي خواهد …

گروه تحلیل گری بتا سهم

19 بهمن 92

نظر بگذاريد

شما بايد وارد شويد تا بتوانيد نظر بدهيد.