گزارش بازار شنبه 26 بهمن92

گزارش بازار شنبه 26 بهمن92

چشم  انتظار امدادهاي غيبي !

گزارش بازار – بتاسهم –16:15  امروز شنبه  يكي از عجيب ترين  بازار هاي اين مدت  را پشت  سر گذاشتيم  . بازار امروز با  روزهاي قبل يك تفاوت  عمده داشت و ان هم  اين  كه  با  قوه قهريه و زوريه فروشندگان محدود  شده  بودند  و تنها  مي توانستند 50  هزار سهم  بفروشند و عملاً پس از ساعت  12 هم همه انقدر گيج و گم  بودند كه نمي توانستند خريد وفروش جدي را داشته  باشدو نتيجه ان  را در افت  سنگين  بازار در ارزش معامالات و حجم مي ديديم  .

تقريباً بازار امروز را  قيچي كردند تا  جلوي ريزش ان  گرفته  شود و البته بورس به نظر با  توجه  به تحولات  پيش رو قصد دارد تا  منفي ها  را  فرسايشي كند تا كم كم  برخي افراد  از فروش پشيمان  شوند و البته در اين  بين  سهامداران  خردي كه  فكر مي كنند  پنير انها دزديده  شده !! راحت تر بتوانند  سهم بفروشند .

قبل از بررسي بازار امروز بايد گفت  كه همچنان خبر خاصي در دل بازار نيست و بيشتر موج هاي خبر ي و  اين  بازي هاي جديد است كه جذابيت ايجاد كرده است  .

اما بايد ديد  چرا  بورس در اين  مقطع  دست  به چنين كاري زده است  . بي شك دو هفته اي كه  پيش رو  داريم  حساس ترين  لحظات بازار سرمايه  طي دوران  اخير خويش است . بايد پذيرفت  كه  ريزش نزديك  به  11 هزار واحدي براي بازار انقدر تلخ و دردناك  است كه  بتوان  ان را  يكي از تلخ ترين و سريعترين  ريزش هاي بازار دانست  . ما  بايد از زير فشار فروش بيرون بياييم و از سوي ديگر بايد پيچ  تاريخي سود  سال 93 را رد كنيم . در اين  فضا  جو بي اعتمادي را نيز بايد خنثي كنيم  . بورس همزمان در 3 جبهه در حال جنگيدن و فعال  شدن  است . جبهه  اول مربوط به خود  است  كه تلاش هايي را  براي گزارش هاي مثبت  و از همه مهم  تر وضع  قوانين اين  چنيني براي محدود  كردن  بازار در فروش وضع كرده است . حوزه دوم  كلان  است كه از رايزني با وزير اقتصاد بگير تا جلسات  متعدد و حتي جلسه  با  شواري نگهبان در دستور كار قرار گرفته است و جبهه  سوم  ترغيب حقوقي ها  به خريد و تزريق نقدينگي است  .

به نظر كار بسيار دشواري دارد و اين  ابزاري كه  امروز همه  بازار را تحت تاثير خود داشت مي تواند كمي به او كمك كند تا حداقل جنگ در 3 جبهه  را اسان تر نمايد .

اما در سوي ديگر بايد اذعان  داشت  2 ماه يك  ريز افت و كاهش قيمت كار را  براي اين كه بخواهيم ديگر فروشنده  صرف نباشيم  كمي بهتر كرده است و انصافاً تحمل را  براي سهامداران  حقيقي سخت  كرده است  .

كارد به  استخوان  رسيده است و ديگر نمي برد . اين  جايي است كه نقطه جوش بوده و همه چيز بين از دست رفتن  هر انچه  رشته  بوديم و يا  بدست اوردن  اعتماد  است  . وقتي شبكه هاي بيگانه نيز از بورس و ريزش ان  حرف مي زنند بدانيد  كار بسيار خاص شده است  . از همين روست كه  پشت  سر هم  جلسات مختلف تشكيل مي شود .

شاهديم  كه از يك  سو  كارد  به استخوان سهامداران  رسيده و با منطق و بي منطق اعتراض مي كنند . تهديد به  تجمع و برخي رويداد هاي ديگر شده  و از سوي ديگر كارد به استخوان  قيمتها هم  رسيده است  . و بسياري از سهم ها ديگر منطقي براي فروش ندارند . منطقي براي ريزش ديده نمي شود و هزار حرف ديگر. البته همين جا عرض مي كنيم  هنوز هم  قيمت  برخي شركت ها كه  رشد نجومي را داشته  اند حباب است و صداو فغان  برخي كه  بلند شده ناشي از همين گير كردن در حبابي است كه خودشان انها  را دچارش كردند

همه  براي رشد به دنبال بهانه هستند و فعلاً ان  بهانه  براي بازار پيدا  نمي شود …

اما از روز چهارشنبه تحولات  مختلف براي جمع  كردن  اين  وضعيت  شكل گرفته از جلسه  روز چهار شنبه و پنج  شنبه  مديران بورسي با  چند حقوقي و بانك ، جلسه  با  برخي بزرگان  دولتي ، رايزني براي برگشت نرخ خوراك و … اين  موضوع  انقدر جدي شد  كه روز جمعه نيز خبرگزاري ها در مورد  بورس مشغول خبر رساندن  بودند كه وزير اقتصاد نيز عصر امروز ديداري با فعلان  بازار خواهند داشت  .

البته  نقطه جدي اين مرز ها  طرح جديد سازمان  بود كه  عملاً منفي شدن  سهم  را  بسيار سخت و بازار را  به  طور تصنعي خالي از فروشنده  نشان مي دهد  . نتيجه  ان  را  امروز ديديم .

به نظر اين  هفته از اين  نظر و اين خبرها و تلاش ها  براي جمع  كردن  بازار بسيار پر حاشيه است و از اواخر هفته موج  سود  سال 93نيز به  بازار ميرسد .

به هر حال  تلاش ها  براي برگشت  بازار اين  بار بسيار جدي تري و پخته تر در حال  انجام  است و به نظر شوك  عدم  تصويب نرخ خوراك و برگشت انها وبهبود برخي خبرها مي تواند در وضعيت  بازار موثر باشد .

ببنيد امروز همراه و مخابرات  تجربه خوبي براي بازار بود. وقتي بازار باور كند كه از نظر بنيادي سهم  ارزندگي را دارد اقدام  به خريد  خواهد كرد و صبر  نمي كند . اين  خود خبرخوبي است و به نظر بايد روي بنيادي بازار و اراك  كردن جو رواني سهامداران كار كرد .

در واقع اين اتفاق كه ناشي از شوك  تعديل مثبت همراه در بازار بود در اشل بزرگتر بايد براي كل بازار رخ دهد  تا  نه  به  شكل تصنعي بلكه  به  شكل طبيعي برگشت  قيمت  را  تجربه كند .

اما در اين چند روز ميديديم  كه  برخي سهامداران به جاي اين كه  با هم  يكدل و متحد و به  فكر راه كار درست  باشند به جان سهم هاي هم افتاده و در حال مجادله  بر سر هيچ و پوچ هستند !

طي روزهاي گذشته  مشاهده ميشد هر يك  از سهامداران گناه  را  به  گردن گروه و يا  شخص خاصي در بازار مي انداخته و انها  را مسئول ريزش بازار مي دانستند . فارغ از اين كه اين  موضوع چقدر صحت دارد  يا خير بحث ما اين نيست بلكه  بحث اصلي بر سر اين  است  كه دوستان  بايد دقت  كنند بحث پتروشيمي و نرخ خوراك و لابي و اين مفاهيم نيست . امروز امنيت سرمايه گذاري به واسطه اين طرح ها  به خطر افتاده ، پتروشيمي ها 40% بازار هستند فشار روي انها  قوي تر است . كسي در خبرها خبري كه از قول همان نماينده طراح و مدافع نرخ 18  سنت و 15 سنت  را نشنيد  كه پس از پتروشيمي سراغ خودرويي ها  رفته  بود كه رانت در اين  گروه است و فساد  و چه چه ! و در پايان  گفته  بود بايد تعرفه  صفر شود …  بايد جلوي اين  گونه اظهار نظر ها  گرفته شود  كه هر كسي به خود اجازه ندهد با هر حرفي قوانين  را تحقير كند . امروز براي سنگ اهن و پتروشيمي است اين  افراد پيش خود فكر نكرده اند اين  تفكر فردا  به  سراغ خودرو ، مخابرات ، فولاد ، معدن و هزار صنعت ديگر مي رود . بايد جلوي ان به  طور كلي گرفته  شود .

اما  يك موضوع نيز بر سر درخوسات  برخي سهامداران  براي تغيير مديريت …

در ثاني بر خلاف شايد 99% افراد ما عقيده داريم تغيير مديريت بورس در شرايط فعلي كمكي به  بازار نمي كند . بهترين كسي كه مي تواند در حال حاضر به  بورس كمك كند تيم  فعلي است چرا  كه حداقل با گلوگاه هاي دولت ، مجلس و حقوقي ها  اشنايي كامل دارد  . شك  نكنيد بحران ما  گذر زمان است  . 20  روز ديگر اين  فشار بحران نيست . برفرض مديريت  فعلي تغيير كند . سهم ها از فردا  صف خريد مي شوند ؟! خير . بهتر است اين  نگاه حذفي را نداشته  باشيم و به فكر اصلاح ساختار ها  باشيم. قبل از اصلاح  ساختاربايد  به  فكر اصلاح خودمان  باشيم . چقدر از ما در روزهاي اوج  بازار كه جفت  جفت 2 هزار واحد شاخص رشد مي كرد ان را نتيجه مديران بورسي مي دانستيم همه  عملكرد  خودمان  بود اما در منفي دنبال مقصر مي گرديم . مقصر اصلي سهامداران بي تحليل و بي تدبير بودند كه با جو و شانتاژ و تبليغ اسير بازي برخي  نوسان گير شده و حالا با خراب شدن  بازي دنبال مقصر مي گردند . البته  كسي نمي گويد  تصميمات مديران بورسي صحيح است . خير بحث اين  است كساني كه افراد را  به خريد سهم  با  پي به اي 50 و 60 و يا  طرحي كه  فقط فنس و نگهبان دارد تشويق مي كردند امروز خود را  براي رفتن مديران بورسي پيش انداخته اند…

بايد اين فكر از بازار سرمايه  زدوده شود كه هر چه من دارم  بايد رشد كند و براي اين  كه  رشد كند بقيه  بايد منفي شوند . هر وقت اين  طرز تفكر در بازار به  صفر و حداقل رسيد مي توان به  منطقي عمل كردن برخي از به  اصطلاح  تحليل گران بازار اعتماد كرد .

توصيه اخر … در فضاي فعلي هيچ چيز بهتر از اتحاد و همدلي نمي تواند موثر باشد . در فضايي به  دور از هيجان  تحليل كنيد و سهم  بخريد . اين  بحران  فعلي دير يا زود تمام مي شود. برندگان بحران  كساني هستند كه عقلانيت پيشه  كرده اند …

اما  با اين مقدمه سري به  بازار امروز بزنيم …

بيش از هر چيزي در بازار امروز تهديدات سهامداران به برخي رفتار خاص و البته خنثي كردن  ان و همچنين   تصميم  جديد  بورس براي نوع معاملات  جديدي ياد كرد كه اين  اخري يعني تصميم  جديد يك خبر خاص و شايد در همه  جاي دنيا بي نظير بوده  . بر اساس این طرح جامع ساعت 08:30 الی 12 محدودیت در حجم سفارش‌های فروش وجود خواهد داشت و از ساعت 12 بدون محدودیت حجم سفارشات بر مبنای قیمت پایانی معاملات تا ساعت 12:30 ادامه خواهد یافت. هر چند  از ساعت  12 به  بعد  انقدر بازار بي نظم دنبال  شد  كه عملاً تعطيل و يانيمه تعطيل بود .

سقف سفارس فروش 2% از حجم مبنا و يا 50 هزار سهم  هر كدام بيشتر باشد مبناي معاملات  است  . در واقع از ساعت 8:30  تا  12 شما اگر حقوقي و قصد فروش داشته  باشيد فقط 2% از حجم مبنا و يا 50 هزار سهم  را مي توانيد  بفروشيد و براي 12 به  بعد قيمت  پاياني ملاك معاملات خواهد بود و سقف ها  برداشته مي شود . تاكيد مي شود در دوره زمانی 12 الی 12:30، سفارش های خرید و فروش، برمبنای قیمت پایانی بازار در ساعت 12 وارد سامانه معاملات خواهد شد.

در توصيف اين  موضع  ابتدا  يك  مثال  بزنيم و سپس به  بررسي اثرات  ان  بپردازيم . فرض كنيد  2 ماه  است كه با  يك  شمشير زن قهار ( بحران فعلي ) دست و پنجه نرم مي كنيد و از او شكست مي خوريد . حتي وقتي دسته  جمعي به او حمله مي كنيد درست به مانند  فيلم هاي مرحوم بورس لي!! بازهم  از او شكست مي خوريد . اينجاست كه خسته و مستاصل به  فكر راه  حل ديگري مي افتيد . يك چشم و يك  دست او را مي بنديد و سپس او را  به مبارزه فرامي خوانيد … اگر امر بر راه ورسم مبارزه  باشد اين  كار منطقي و جوانمردانه نيست . همانطور كه اين نوع محدود كردن  از اصول بازار سرمايه به دور است اما اگر هدف پيروزي باشد به نظر حتي اگر شده دو چشم او را هم ببنديم  بايد اين كار را كرد . در حال حاضر بورس به دنبال پيروزي به هر قيمتي در اين  بحران  است و البته  اين  پيروزي به  سود همه  است  .

اين  طرح  فعلي براي كنترل و جلوگيري از فشار فروش طرح جالبي است و البته  بازار نيز از ان  استقبال  مي كند  چرا  كه  زهر فروش را مي گيرد اما ممكن است مشكل نقدشوندگي را  رقم  بزند . بورس براي 10  روز اتي مشكلات زيادي را دارد و به نظر با توجه  به محدود  بودن نقدينگي و در پيش بودن  بودجه 93 لازم  است  كه پيچ تاريخي از حالا تا 10 اسفند  را با كمك  اين موارد رد كنيم …

به نظر طرح فوق هم  براي جلوگيري از افت  بازار و هم  شاخص مناسب است و شايد تا پايان  سال دواي درد و مسكن موقت براي بازار باشد  . امروز طرح  خوب جواب داد و به نظر بايد ادامه  پيدا كند تا حداقل كم كم  جلوي فشار بي رحم  فروش گرفته  شود .

و اما در پايان اين  بخش از مقدمه  به  سراغ وضعيت  شاخص و بازار مي رويم كه  برخي تكنيكاليست هامعتقدند هنوز شاخص براي ريزش كارش تمام  نشده و به 77 هزار نيز مي رسد اما برخي از تحليل گران ديگر معتقدند  كه شاخص در محدوده 79  هزار ديگر جايي براي افت نداشته و نوبت  به  رشد ان  خواهد  رسيد . اما دقت كنيد  چالش فعلي بازار و سود  سال 93 شركت ها و نرخ خوراك و سود  سال 93 پتروشيمي ها هنوز براي بازار ابهام انگيز است  .

اما در حاشيه هاي بازار …

بيش از انكه خبرها  اقتصادي و سياسي باشد . بورسي است  . حتي سياستمداراني شبيه  رضايي نيز بورسي شده اند و از ريزش بورس مي گويند . اين  روز ها همه از بورس صحبت  مي كنند!!

البته خبرهاي سياسي هم  وجود داشت .زمزمه  شائبه  رفتن  نعمت  زاده  يكي از خبرهاي مهمي است كه اميدواريم تكذيب شود .

از سوي ديگر در مورد  سفر تجاري فرانسه  به ايران یکی از اعضای هیات تجاری فرانسه که اخیرا ً به تهران سفر کرده است، ضمن اشاره به مشکلاتی که بر سر راه آن بود، این مذاکرات را برد-برد دانست.

اما در حاشيه هاي بورسي …

يكي از حاشيه هاي مهم  بحث نرخ خوراك  بود كه زمزمه هاي برگشت نرخ خوراك  جدي تر شد و تا جايي پيش رفت كه تاج گردون  مضاحبه رسمي داشت و  اعلام  كرد . نائب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور گفت: من فکر می‌کنم تغییرات عمده بودجه در مورد هدفمندی یارانه‌ها- که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته- و خوراک پتروشیمی‌ها، که ابهاماتی به آن وارد شده است باشد. تاج‌گردون در پایان گفت: کمیسیون تلفیق روز یکشنبه برای رفع ایرادات شورای نگهبان تشکیل جلسه می‌دهد و مجلس نیز در جلسه علنی روز دوشنبه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق را در دستور کار خواهد داشت. البته هنوز خبر رسمي در مورد برگشت نرخ خوراك مطرح نشده است و همه  به  تحولات  روز يكشنبه و دوشنبه  اميدوار هستند . البته  تبصره 21 را  به  طور كلي شوراي نگهبان  روي هوا  برده است اما در ان به  ريز به نرخ خوراك اشاره نكرده است  .

همين حالا كه  براي شما مي نويسيم نشست  بايد كم كم  آغاز شده  باشد و به نظر از دل اين  نشست خبرهاي مهمي براي بازار  خواهد  رسيد كه  براي بازار تعيين كننده و سرنوشت ساز  خواهد بود اما گفته مي شود هنوز يك  ابهام  سنگين ديگر يعني سود  سال 93 شركت ها  روي سر بازار است كه مي تواند  ان  ضربه خشمگين و سهمگين  به  بازار باشد  .

در بازار داخلي نرخ دلارو سكه كمي صعودي شد  كه  البته  طلا  و سكه  بيشتر به دليل ماهيت رشد قيمت هاي جهاني بوده است  .

  به  سراغ  بازارهاي جهاني برويم كه  كش و قوس ان  خيلي دامن  بازار را  نگرفته است اماصعودي شده است  …

رشد قيمت نفت  به  بالاي 100  دلار خبر مهمي است  و از سوي ديگر مس در 7211 دلار قرار دارد و روي نيز در 2048 واحد كه  به نظر ميرسدهر دو رشد قيمت خوبي را داشتند . الومينيوم در 1698  و سرب در2125 قرار داشته  كه در مجموع  شرايط خوبي است . در نرخ اوره و متانول نيز با  رشد مواجه  بوديم و اوره  به  412  و متانول به  بيش از 500 رسيده است  .

بازار همچنان  بيشتر درگير حاشيه هاي دروني است  تا  بيروني …

و در پايان  شاخص عجيب وبي رمق كه  امروز از نبود معامله و افت معاملات بازار تا  زير 80 ميليارد تومان و جلوگيري از فشار فروش و به  لطف گزارش خوب همراه و رشد مخابرات  كمي مثبت  شد .

امروز شاخص در نهايت  با  رشدي 16 واحدي مثبت  شد و در محدوده  79153 واحد  قرار گرفت كه در اين  رشد 4 نماد اخابر، شبندر، وپاسار و وبصادر موثر بودند و البته  فملي و  خودرو نيز اثر منفي داشتند .

به نظر به همين  شكل فردا نيز بازار بي رمقي را داريم  مگر اين  كه از دل جلسه  امروز تصميمات قاطع و روشني بيرون بيايد .

شرمنده  بابت  اين  كه مقدمه  طولاني شد اين روزها مقدمه و حاشيه هاي بازار از اصل ان مهم تر است …

بازار همچنان  حرفي براي گفتن ندارد و با  نبود و پتروشيمي ها و اين  قانون جديد كار سخت تر هم  شده است  .

پالایش صنعتی پرطرفدار!

در بازار امروز گروه پالایش به گروه پرطرفدار و صدر نشین تبدیل شده بود به طوی که شاهد معاملات مثبت در اکثر نمادهای این گروه بودیم پالایشگاه هایی که پتانسیل های بنیادی خوبی داشته و تنها نیازمند جو مثبت بازار میباشند تا با صدر نشینی در مدت کوتاهی کاهش قیمتی خود را جبران نمایند

تعیین نرخ مناسببرای بلوک پالایش نفت لاوان و کاهش قابل توجه نرخ پایه بلوک مدیریتی این شرکت و اخبار مثبت از پتانسیل تعدیل مثبت سود سال های 92 و 93 این شرکت باعث شده تا لاوان با رشد قیمتی و اقبال بازار همراه شود در صورتی که شاهد فعال شدن پتانسیلهای بنیادی سهم باشیم میتوان به رشد قیمتی لاوان تا سطوح 2800 تومان خوشبین بود

پالایش نفت بندرعباس این روزها به سهمی کم ریسک و در عین حال به سهمی پرپتانسیل تبدیل شده است شبندری که هم پتانسیل تعدیل مثبت قابل توجهی دارد و هم با توجه به طرح توسعه عظیم شرکت میتوان به تخفیف بیشتر خوراک این شرکت برای سال 93 نیز خوشبین بود . البته  مهم ترين مزيت اين سهم ها  بودجه نه چندان  كاهشي براي سال 93 خواهد بود كه رشد نرخ دلاردر ان نقطه قوا ان  است  .

یاور شاخص!!

در بازار اموز سرمایه گذاریها وضعیت بهتری پيدا کردند امروز تلاش میشد تا با مثبت کردن این نمادها شاخص نیز رنگ سبز به خود بگیرد سرمایه گذاری هایی که شاید بتوان این روزها به عنوان یاوران شاخص نامیدشان

سطوح قیمتی 320 تومانی باعث برگشت روند معاملاتی هلدینگ غذایی بازار یعنی توسعه صنایع بهشهر شد .

شركت هاي سرمايه  گذاري رو به مجمع مورد توجه خواهند بود . در مورد وسپه زياد گفتيم سهم  طي روزهاي اتي به مجمع مي رودو در تاريخ 7 اسفند  مجمع  برگزار مي كند  كه هفته  بعد  نماد او متوقف  خواهد شد .

قيمت هاي 2600 و كمتر از ان  واقعاً ديگر براي سهم  جاي افت  بيشتري را ندارد البته  سهم  امروز صف خريد بود اما  به نظر با  اعلام  سود  سنگ آهني ها شرايط اين  سهم  كمي بايد دقيق تر مورد  بررسي قرار گيرد . سرمایه گذاری سپه امروز مهمان صف خرید خوبی بود مجمع پیش رو تقسیم سود 400 ريالي و احتمال سود 60-70 تومانی برای سال اینده از پتانسیلهای وسپه محسوب میشود

در اين  گروه پرديس ، وصنعت و وتوصا نيز گزينه هاي خوب و كم ريسكي براي خريد به  شمار مي روند . هر چند چالش زياد است  .

اتیه دماوند که با توجه به سود بالای 770 تومانی شیران قابلیت تعدیل مثبت خوبی را خواهد داشت فعلا اسیر دست سطوح 480-520 تومانی بوده و در این سطوح در حال نوسان میباشد برگزاری مجمع شیران در اسفند ماه در صورت موفقیت امیز بودن میتواند روند صعودی خوبی را برای واتی به همراه داشته باشد

سرمایه گذاری صنعت و معدن هم در تلاش بود تا در قیمتهای بالای 280 تومانی تثبت شود وصنعتی که پتانسیل سودسازی خوبی داشته و میتواند به سطوح قیمتی 300 تومان برسد سهمی که در پی افزایش سرمایه نیز میباشد

پشت خودرو خالی است!

این روزها خودرویها به هیچ وجه جانی برای رشد قیمتی ندارند همچنان فشار فروش بر سهام این گروه بالا بوده و مانع از رشد قیمتی سهام خودروییها میشود تنها شانس این گروه در مقطع فعلی ارائه بودجه های مثبت و پیشبینی سود سال 93 میباشد.

یک تلاش دیگر میتواند صف فروش ایرانخودرو را در قیمتهایزير 300  تومان جمع اوری نماید ایرانخودرویی که دو امید عمده یعنی معامله بلوکی سهام بانک پارسیان و ارائه بودجه مثبت را برای سال اینده در پیش رو دارد اما … سهم  اما هم دارد  در اين  سهم  با اين كه زمزمه ها از قطعي بودن  بلوك  پارسيان حكايت دارد اما گويا مجموعه  غدير و ساتا همه چيز را  به پس از بلوك  فارس موكول كرده اند كه اگر قرار باشد  فارس را  بخرند از پول بلوك  پارسيان خبري نيست  . البته  ايران خودرو  هنوز هم مي تواند  به  رونق عملياتي سود خود فكر كند و سود  سال  بعد  را  بهتر داشته  باشد اما  شايد بهتر باشد روي بلوك پارسيان موقتاً حساب نكند تا  سال  بعد  از راه  برسد .

در اين  گروه خچرخش افزايش سرمايه 100% را دارد  كه 40% از محل انباشته و 60% اورده است .

گروه بهمن امروز بسیار عالی ظاهر شده و توانست با نوسانات مثبت همراه شود خبهمنی که پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح 240-250 تومانی را داشته و قیمتهای فعلی فاصله زیادی با ارزش ذاتی سهم دارد شرکتی که روند سوداوریش تضمین شده و سهمی با حاشیه امنیت بالا میباشد . كمي اگر گروه  بانك و پتروشيمي رونق بگيرد شرايط خوبي براي بهمن ايجاد مي شود .

در اين  گروه از خپارس و سايپا  شايعاتي از افزايش سرمايه  به  گوش ميرسد اما جدي نيست   و به  سال  بعد موكول شده است.

چشم به شورای نگهبان!

در بازار امروز شایعاتی در خصوص نظر شورای نگهبان و برگشت مصوبه 30 درصدی بهره مالکانه برای اصلاح باعث شد تا اردوی معدنیها وضعیت بهتری را تجربه نماید اینده این گروه به خصوص سنگ اهنیها بستگی به اصلاح یا عدم اصلاح نرخ بهره مالکانه داد امری که اثرات روانیش بیشتر از بار مالیش میباشد

گلگهر امروز خود را در سطوح قیمتی بالای 1100 تومان نگه داشت برخي اخبار از سود كاهشي در سال 93 اين  شركت خبر مي دهند .

باما از سر حمایت 1100 تومانی بازگشت در گروه روی سهمی کم ریسک و پرپتانسیل میباشد تنها مشکل شرکت پنهان سازی سود شرکتهای زیر مجموعه میباشد در حالی که با تقسیم سود مناسب شرکتهای زیر مجموعه قادر به شناسایی سود خوب و رشد قیمتی بالایی میباشد

همانطور که پیشبینی میشد ملی مس در استانه قیمتهای 360 تومانی به تعادل رسيده و میل چندانی به ریزش قیمتی ندارد البته رشد قیمتی بالایی را فعلا نمیتوان از این غول مسی به دلیل تديل شدن حق تقدم ها  به  سهم از ان انتظار داشت.

در اين  گروه 4 شركت فاسمين ، فولاژ  وفايرا و فولاد اگر سود هاي سال  بعد  را خيلي توسري خور اعلام  نكنند مي توانند  مورد  توجه  باشند .

بانکها در فکر جبران!

در نمادهای بانکی امروز معاملات ارام و عمدتا مثبتی را شاهد بودیم بانکیها پس از افت قیمتی شدید اخیر در فکر جبران حداقل بخشی از کاهش قیمتی خود میباشند. قبل از هر چيز خبر 8  بانكي كه مي توانند در تحريم نقش داشته  باشند و پول ها  را جابجا  كنند منتشر شده  كه دو بانك  دولتي مسكن و كشاورزي و 6 بانك  خصوصي اقتصاد نوين ، پارسيان، پاسارگاد،كارافرين ،سرمايه و سامان هستند . كه  براي هر 6 شركت خبر خوبي است و امروز مثبت مي شوند . خبر مهم  ديگر نيز اين  است كه در بانك  پاسارگاد  منفي 4% امروز اگر معامله شود  براي خريد مناسب است چرا  كه  برفرض اگر 350  ريال تقسيم  سود باشد اين  قيمت ها  با  توجه  به  سود  سال  بعد سود غيرعملياتي مناسب است  .

در سوي ديگر بانك  ملت  6 ماهه  تلفيقي 360  ريال  محقق كرده است و اين نيز خبر خوبي براي اين  سهم  فعلاً متوقف است و احتمال تعديل را افزايش مي دهد .

اما  نكته  جالب در بانك هاي تجارت و به خصوص صادرات است كه  به نظر با اين خبر محدوديت  فروش هر دو با  رشد قيمت مواجه مي شوند حتي وبصادر امروز مثبت  بود كه او نيز البته با  وجود اين  قيمت  جذاب بازار را ترسانده است  .

بانک تجارت میلی به کاهش از قیمتهای حمایتی 320 تومانی ندارد تجارتی که پتانسیل رشد قیمتی را در لوای افزایش سرمایه را دارد تنها سهامداران تجارت در انتظار محقق شدن وعده های مدیرعاملش برای افزایش سرمایه میباشند.

بانک پارسیان امروز مهمان صف خرید بود همچنان حقوقیها میل بالایی به خرید سهام این بانک داشته و بیشترین خرید نیز توسط حقوقیها انجام میشود خبری قطعی در خصوص معامله بلوکی این بانک بانک پارسیان را به سهمی نایاب تبدیل خواهد کرد در غیراینصورت سهم پتانسیل چندانی برای رشد قیمتی نخواهد داشت

پست بانک تا سطوح قیمتی نازل 720 تومانی پایین امده است پست بانکی که به نظر نمیرسد فعلا با توجه به ابهام در وضعیت افزایش سرمایه و گزارش بسیار ضعیف 9 ماهه اش توان رشد قیمتی جندانی داشته باشد.

در اين  گروه منفي هاي فردا وپاسار نيز مي تواند  جالب توجه  باشد  .

چهار گوشه بازار!

دارویی امروز نفس راحتتری کشیده و وضعیت معاملاتیشان بهتر دنبال شد امروز دارویی جابر که با پتانسیل تعدیل مثبت بیشتر تا پایان سال و سود 170-180 تومانی مواجه میباشد با رشد قیمتی همراه شد دجابری که به نظر میرسد تا سطوح قیمتی 880 تومان با رشد قیمتی همراه شود .

در اين  گروه وضعيت  رازك و تيپيكو نيز مثبت  است  . تعديل دالبر خبرخوبي براي كل گروه دارو  بود .در اين  گروه دالبر دلبري كرد و تعديل زد اما باز نشد.  دالبر سود  سال 92 را  2020 ريال  اعلام كرده  بود كه در سال 93 اين  عدد به 2541 ريال  رسيده و تعديل خوب بيش از 20% را نسبت  به  سال 92 داشت .

رشد جدي فروش در كنار كنترل بهاي تمام  شده عاملي براي رشد سود  دالبر شده است . به نظر سهم  تا  مجمع مي تواند  به  سمت  قيمت هاي 16500 و 17000 ريال  سوق داشته  باشدو  كف سهم در اين نقاط بسته  شد . البته  برنامه  افزايش سرمايه  هم در شركت  وجود دارد .

اما تعديل دالبر اثراتي هم  بر سهامداران بورسي خود دارد . در اين  گروه سبحان و وساپا از اين موضوع  تاثير مي گيرند چرا كه  تقسيم  سود  دالبر براي سال 93 2285 ريال  ديده  شده است. اين  تعديل براي وساپا  خيلي جدي نيست اما  14 ميليارد ريال  به  سود او اضافه مي كند .

اما  براي سود  سال 93 سبحان معجزه مي كند  به  طوري كه نزديك  به  13 ميليارد تومان  به  سود دسبحا اضافه  كرده  كه معادل 230 ريال  است و از همين حالا مي توان  به  سود  بالاي 1000 ريالي سبحان  اذعان  داشت كه البته  قيمت  سهم  مي تواند كمي رشد كند .

در گروه ساختمان نیز امروز وضعیت بهتری را شاهد بودیم به طوری که شرکتهای زیر مجموعه سرمایه گذاری مسکن با صف خرید و رشد قیمتی پس از ریزش قیمتی بالا همراه بودند ساختمانیهایی که به نظر میرسد فعلا باید با رشد قیمتی بخشی از زیانهایشان را جبران نمایند اما خيلي به اين گروه دل نبنديد و تاكيد هم  داشتيم  كه در خريد انها  عجله نكنيد .

امروز سود  1260  توماني همراه  همه  را  شگفت  زده  كرد . از اين  سهم در روز هاي قبل تقريباً اگر نگوييم هر روز ولي يك  روز درميان مطلب داشتيم و برخي عزيزان  به جاي مسخره كردن سهم ها  بهتر است به كارايي ان  توجه  كنند خيلي از سهم ها اين  شرايط را دارند كه با شرايط سود و قيمت منطقي براي افت  ندارند ولي وقتي بازار متوجه مي شود كه  سود ها را  اعلام مي كنند .

گروه تحلیل گری بتا سهم

26 بهمن 92

نظر بگذاريد

شما بايد وارد شويد تا بتوانيد نظر بدهيد.